Kategorie

Producenci

Specjalne

Informacje

deon

Co to jest kasa fiskalna?

Kasa fiskalna to urządzenie rejestrujące, posiadające homologację Ministerstwa Finansów lub Prezesa Głónego Urzędu Miar, służące do rejestracji obrotu oraz kwot podatku należnego przy sprzedaży towarów i usług. Kasa jest jednym z typów urządzeń rejestrujących. Innym urządzeniem jest drukarka fiskalna.

 

 

Czym się różni kasa fiskalna od drukarki fiskalnej?

Kasa fiskalna to urządzenie, które może działać samodzielnie, rejestrację sprzedaży na kasie realizuje się poprzez wprowadzanie kodów sprzedawanych towarów (lub usług) bezpośrednio z klawiatury lub za pomocą skanera. Nazwy sprzedawanych towarów/usług należy wcześniej zaprogramować w pamięci kasy.
Drukarka rejestrująca to fiskalne uzupełnienie stanowiska sprzedaży opartego na komputerze i oprogramowaniu realizującym sprzedaż. Paragon wystawiany jest w programie komputerowym, drukarka jedynie drukuje gotowy paragon, rejestrując sprzedaż w swojej pamięci.

 

 

Obowiązki podatnika


Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do:


 • dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy,
 • sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny do 25 dnia następnego miesiąca,
 • dokonywania wydruku wszystkich emitowanych przez kasę dokumentów na taśmie papierowej z rolki oraz ich kopii (w kasach z tradycyjną kopia papierową). W przypadku kas z kopią elektroniczną kopia elektroniczna zapisywana jest na karcie SD automatycznie
 • w przypadku kas z tradycyjna kopią papierową przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres pięciu lat po zakończeniu roku obrachunkowego, którego te wydruki dotyczą, w przypadku kas z kopia elektroniczną do przechowywania zapisanych nośników (kart SD) przez ten okres
 • stosowania kas wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie,
 • zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy,
 • naniesienia na obudowę kasy w sposób trwały jej numeru ewidencyjnego,
 • zamieszczania wpisów w książce kasy rejestrującej,
 • przechowywania książki kasy oraz programu archiwizującego w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania ich na żądanie właściwych organów.

Zgłoś w urzędzie skarbowym, ile kas będziesz mieć

 

 

Zgłoś  w urzędzie skarbowym liczbę kas rejestrujących, a także miejsce ich używania (adres). Takie zgłoszenie powinieneś  złożyć na piśmie przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania.     

 

Podatnicy, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, mogą je złożyć łącznie z zawiadomieniem o miejscu instalacji kasy rejestrującej (na tym samym formularzu), o ile zrobią to przed terminem powstania obowiązku ewidencjonowania.

Druk do pobrania

Przed fiskalizacją urządzenia koniecznie pamiętaj o szkoleniu . Dzięki niemu pomyślnie przejdziesz całą procedurę fiskalizacji.

 

Fiskalizacja urządzenia polega na wykonaniu odpowiedniej procedury serwisowej, której efektem jest uaktywnienie pamięci fiskalnej urządzenia, a tym samym jego uprawomocnienie.

 

Fiskalizacja może być wykonana zarówno w siedzibie serwisu jak również bezpośrednio w miejscu instalacji urządzenia. Zawsze jednak wykonywana jest po uprzednim zawiadomieniu odpowiedniego urzędu skarbowego, do którego przypisany jest użytkownik.

Skorzystaj z odliczenia, zyskaj nawet 700 zł

 

 

Jeśli dopiero rozpoczynasz  ewidencjonowanie, możesz skorzystać z odliczenia  (90% wartości netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł). Pamiętaj, że odliczenie obowiązuje jedynie przy pierwszym zakupie kas.

Warunki, które musisz spełniać:
 

 • posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę;
 • przed rozpoczęciem ewidencjonowania zgłosić do naczelnika urzędu  skarbowego liczbę kas i miejsce ich użytkowania  (adres);
 • rozpocząć ewidencjonowanie w terminie;
 • w ciągu 7 dni od fiskalizacji powiadomić o tym fakcie odpowiedni dla siebie urząd skarbowy;


Pamiętaj, że zakupiona przez ciebie kasa musi posiadać aktualną homologację Prezesa Głównego Urzędu Miar.

My przygotujemy dla Ciebie niezbędne dokumenty